ŞEF DEPARTAMENT  – Conf. univ., dr Igor VERLAN  

tel. 373-22-577 410  fax 373-24-244248

Biroul 227, Blocul central

RESPONSABILITĂŢI:

 • Organizarea admiterii;
 • Organizarea admiterii la examenul de bacalaureat şi a eliberării diplomelor de bacalaureat.
 • Procesarea dinamicii efectivului de studenţi: înmatriculare, exmatriculare, restabilire, transfer, concediu academic etc.
 • Organizarea evaluarii procesului de învăţământ prin sesiuni ordinare şi suplimentare.
 • Admiterea la susţinerea examenului de licentă şi a tezei de master; conferirea titlului şi înmânarea diplomelor de Master, de Licenta, de studii superioare universitare, a Suplimentului la Diplomă, conform prevederilor Procesului de la Bologna.
 • Examinarea şi verificarea aplicării actelor normative emise de Ministerul Educatiei şi de organele de conducere ale USM cu privire la realizarea procesului didactic;

PREZENTARE Departamentul Studii este o subdiviziune a universităţii, activează în baza Statutului Universităţii de Stat din Moldova, a documentelor normative ce reglementează procesul de învatământ din Republica Moldova, a ordinelor Rectorului / Prorectorului pentru activitatea didactică.

Obiectivele de bază ale Departamentului Studii sunt organizarea şi asigurarea tehnico-materială şi didactică a procesului de învăţământ, precum şi formarea şi evidenţa efectivului de studenţi şi masteranzi.  

ACTIVITĂŢI: I. Organizarea şi asigurarea procesului de învăţământ

 • Pregăteşte materiale instructive, regulamente, proiecte de ordine privind organizarea şi realizarea procesului de instruire, precum şi proiecte de dezvoltare a sistemului învăţământului universitar.
 • Promovează şi stimulează implementarea noilor forme şi tehnologii de evaluare a cunoştinţelor.
 • Participă la formarea statelor de funcţii.
 • Asigură cu documentaţia respectivă şi organizează desfăşurarea examenului de licenţă,  de masterat, conferirea calificării respective, organizează completarea şi inmanarea diplomelor absolvenţilor universităţii.
 • De comun acord cu sectia managementul calităţii analizează dările de seamă ale facultîăţilor şi ale preşedinţilor Comisiilor pentru examenul de licenţă/Comisiilor de evaluare a tezelor de master, elaborând propuneri şi masuri concrete în perfecţionarea procesului de instruire.
 • Asigură catedrele şi facultăţile cu formulare, registre, fişe, borderouri, diplome, carnete de student, de master etc.
 • Monitorizează desfăşurarea sesiunilor ordinare, formele si  modalităţile de evaluare a studentilor/masteranzilor. Verifică şi analizează rezultatele sesiunilor de examinare.
 • Participă la perfectarea raportului anual al activităţii Universităţii.

II. Controlul calităţii şi al eficienţii procesului de învăţământ

 • De comun acord cu decanii facultăţilor organizează şi participă la controlul calităţii procesului de studii.
 • Este responsabilă de asigurarea metodică şi tehnică a procesului de învăţământ.
 • Contribuie la implementarea şi utilizarea noilor tehnologii didactice în procesul de studii.
 • Analizează şi evaluează eficacitatea procesului instructiv-educativ.
 • Pregăteşte rapoartele statistice , informațiile şi  materialele solicitate de instanţele superioare.
 • Efectuează controlul privitor la perfectarea documentației decanatelor (registre, fişe personale, carnete de note şi de student, masteranzi etc.).
 • Monitorizează tematica tezelor de licenţă şi de master.
 • Inaintează propuneri privitor la componenţa Comisiilor pentru examenul de licenţă/Comisiilor de evaluare a tezelor de master; elaborează graficul şi orarul examenului de licenţă/de master.
 • Face propuneri Rectorului pentru luarea măsurilor administrative în caz de încalcare a disciplinei de catre cadrele didactice şi de catre studenţi/masteranzi.

 III. Evidenţa mobilităţii efectivului de studenţi 

 • Monitorizează şi gestionează admiterea, de comun acord cu decanii facultatilor,
 • Elaborează regulamente şi instrucţiuni privind organizarea admiterii la universitate;
 • Asigură publicitatea în perioada admiterii (editarea materialelor metodice, îndrumarelor, difuzarea informaţiei la Radio şi TV etc.);
 • Asigură pregatirea la timp a materialelor pentru probele de concurs;
 • Organizează studierea şi realizarea prevederilor actelor normative privind regulamentul de admitere;
 • Pregăteşte proiectul ordinului de înmatriculare a candidatilor la anul I.
 • Analizează şi pregăteşte ordinele de înmatriculare, de promovare şi de admitere la examenul de licenţă/de susţinere a tezei de master şi de acordare a titlului. Analizează şi organizează transferul, restabilirea, exmatricularea, acordarea concediului academic, stimularea sau sancţionarea studentilor.